T

 1. Tachycardia
 2. Takayasu's arteritis
 3. Takotsubo cardiomyopathy, also known asBroken heart syndrome)
 4. Tapeworm infection
 5. TAPVR, also known asTotal anomalous pulmonary venous return (TAPVR))
 6. Tay-Sachs disease
 7. TB, also known asTuberculosis)
 8. TBI, also known asTraumatic brain injury)
 9. Tears, decreased production, also known asDry eyes)
 10. Teen depression
 11. Teeth grinding, also known asBruxism (teeth grinding))
 12. Temporal arteritis, also known asGiant cell arteritis)
 13. Temporal lobe seizure
 14. Temporomandibular disorders, also known asTMJ disorders)
 15. Temporomandibular joint disorders, also known asTMJ disorders)
 16. TEN
 17. Tendinitis
 18. Tendinitis, Achilles, also known asAchilles tendinitis)
 19. Tendinitis, patellar, also known asPatellar tendinitis)
 20. Tennis elbow
 21. Tenosynovitis, de Quervain's, also known asDe Quervain tenosynovitis)
 22. Tension headache
 23. Testicle, retractile, also known asRetractile testicle)
 24. Testicle, undescended, also known asUndescended testicle)
 25. Testicular cancer
 26. Testicular torsion
 27. Testosterone deficiency, also known asMale hypogonadism)
 28. Tetanus
 29. Tetralogy of Fallot
 30. TGA, also known asTransient global amnesia)
 31. Thalassemia
 32. Thoracic aortic aneurysm
 33. Thoracic outlet syndrome
 34. Three-day measles, also known asRubella)
 35. Throat cancer
 36. Thromboangiitis obliterans, also known asBuerger's disease)
 37. Thrombocythemia, essential, also known asEssential thrombocythemia)
 38. Thrombocytopenia
 39. Thrombocytosis
 40. Thrombophlebitis
 41. Thrush, oral, also known asOral thrush)
 42. Thumb arthritis
 43. Thunderclap headaches
 44. Thyroid cancer
 45. Thyroid gland enlargement, also known asGoiter)
 46. Thyroid nodules
 47. Thyroid, overactive, also known asHyperthyroidism (overactive thyroid))
 48. Thyroiditis, chronic lymphocytic, also known asHashimoto's disease)
 49. TIA, also known asTransient ischemic attack (TIA))
 50. Tic douloureux, also known asTrigeminal neuralgia)
 51. Tinea barbae, also known asFolliculitis)
 52. Tinea capitis, also known asRingworm (scalp))
 53. Tinea corporis, also known asRingworm (body))
 54. Tinea cruris, also known asJock itch)
 55. Tinea pedis, also known asAthlete's foot)
 56. Tinea versicolor
 57. Tinnitus
 58. TMD, also known asTMJ disorders)
 59. TMJ disorders
 60. Toe walking in children
 61. Toenail fungus, also known asNail fungus)
 62. Tongue cancer
 63. Tongue tie, also known asTongue-tie (ankyloglossia))
 64. Tongue-tie (ankyloglossia)
 65. Tonic-clonic seizure, also known asGrand mal seizure)
 66. Tonsil cancer
 67. Tonsillitis
 68. Tooth abscess
 69. Tooth decay, also known asCavities/tooth decay)
 70. Torn meniscus
 71. Torsion, testicular, also known asTesticular torsion)
 72. Torticollis, spasmodic, also known asCervical dystonia)
 73. Total anomalous pulmonary venous connection, also known asTotal anomalous pulmonary venous return (TAPVR))
 74. Total anomalous pulmonary venous return (TAPVR)
 75. Tourette syndrome
 76. Toxemia, also known asPreeclampsia)
 77. Toxic epidermal necrolysis, also known asTEN)
 78. Toxic hepatitis
 79. Toxic shock syndrome
 80. Toxoplasmosis
 81. Trachoma
 82. Transient global amnesia
 83. Transient ischemic attack (TIA)
 84. Transposition of great vessels, also known asTransposition of the great arteries)
 85. Transposition of the great arteries
 86. Transverse myelitis
 87. Traumatic brain injury
 88. Traumatic grief, also known asComplicated grief)
 89. Traveler's diarrhea
 90. Trichinosis
 91. Trichomoniasis
 92. Trichotillomania (hair-pulling disorder)
 93. Tricuspid atresia
 94. Tricuspid valve disease
 95. Tricuspid valve regurgitation
 96. Trigeminal neuralgia
 97. Trigger finger
 98. Triple X syndrome
 99. Trisomy 21 syndrome, also known asDown syndrome)
 100. Trisomy X, also known asTriple X syndrome)
 101. Trouble swallowing, also known asDysphagia)
 102. Truncus arteriosus
 103. Tuberculosis
 104. Tuberous sclerosis
 105. Tumor, salivary gland, also known asSalivary gland tumors)
 106. Turner syndrome
 107. Tympanic membrane perforation, also known asRuptured eardrum (perforated eardrum))
 108. Type 1 diabetes
 109. Type 1 diabetes in children
 110. Type 2 diabetes
 111. Type 2 diabetes in children
 112. Typhoid fever
Back to top